Regulaminy

 1. Ze zbiorów bibliotecznych mają prawo korzystać wszyscy użytkownicy zainteresowani zasobami Centralnej Biblioteki PTTK.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnicy korzystający z Biblioteki winni każdorazowo pozostawiać u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument ze zdjęciem, np. legitymację PTTK.
 4. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, map oraz księgozbioru ogólnego.
 5. Czytelnik może korzystać w czytelni z publikacji wydanych po 1945 roku, natomiast ograniczenia w dostępie do zbiorów mogą dotyczyć piśmiennictwa szczególnie chronionego (zbiory specjalne), udostępnianego po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki.
 6. Czytelnik podczas przebywania w czytelni Biblioteki może korzystać z własnych książek po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi.
 7. W przypadku książki w bardzo złym stanie technicznym, bibliotekarz może odmówić czytelnikowi udostępnienia jej.
 8. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować wybrane książki (1-3 woluminy) i pozostawić je w czytelni na okres 10 dni. Wyjątek stanowią książki często użytkowane przez innych czytelników.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu książki i czasopisma.
 10. Czytelnik przed wyjściem z biblioteki winien wpisać się do ewidencji odwiedzin
  w czytelni, zwrócić książki i odebrać dokument tożsamości.
 11. Osoby korzystające z biblioteki obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad zachowania wymaganych w Czytelni, a w szczególności: zakaz wchodzenia w wierzchnich okryciach, zakaz wnoszenia teczek, plecaków, toreb itp., zachowanie ciszy, zakaz wnoszenia posiłków i napojów,  zakaz używania telefonów komórkowych.
 12. Przywilej korzystania z Internetu na stanowiskach komputerowych w czytelni CB PTTK bez limitu czasowego przysługuje tylko członkom PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z zasobów informacyjnych tylko w celu przeszukania katalogów komputerowych CB PTTK.
 13. Czytelnik nieprzestrzegający przyjętych zasad w CB PTTK, może zostać pozbawiony prawa do korzystania z jej zasobów (czasowo lub na stałe) przez Kierownika Biblioteki.

 1. Przywilej do korzystania z wypożyczeń bibliotecznych mają tylko członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dysponujący legitymacją z aktualnie opłaconą składką członkowską na rok bieżący. Przywilej ten będzie aktualizowany rokrocznie na podstawie opłacanych składek.
 2. Czytelnik przy zapisie jest obowiązany: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania, okazać legitymację członkowską PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską na bieżący rok oraz złożyć zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wypożyczalni i czytelni CB PTTK
 3. Legitymacja członkowska PTTK jest traktowana w CB PTTK jako karta biblioteczna.
 4. Wypożyczeniom podlegają tylko i wyłącznie druki zwarte (książki) wydane po 1945 roku. Wszystkie inne rodzaje zbiorów są udostępniane prezencyjnie w czytelni Biblioteki.
 5. Dopuszcza się wypożyczenia świąteczne i weekendowe publikacji z księgozbioru podręcznego, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem.
 6. Z biblioteki można wypożyczać jednorazowo do 3 woluminów. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zwiększyć liczbę udostępnianych książek.
 7. Książki wypożyczane są na okres do 30 dni. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć (telefonicznie, e-mailem, osobiście) o kolejne 30 dni, o ile nie wpłynęło na nią zamówienie.
 8. Dla członków PTTK spoza Warszawy dopuszcza się zwrot wypożyczonych książek drogą pocztową na odpowiedzialność czytelnika.
 9. W szczególnych przypadkach (np. skontrum, remont) biblioteka ma prawo domagać się zwrotu książek przed upływem terminu określonego w pkt. 7.
 10. Z chwilą wypożyczenia książki Czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny i zobowiązany jest zwrócić ją w nieprzekraczalnym terminie w stanie, w jakim została mu ona udostępniona.
 11. Czytelnik jest zobowiązany szanować i chronić przed uszkodzeniem i zniszcze-niem książki oraz inne materiały biblioteczne. W przypadku zagubienia książki jest zobowiązany do odkupienia innego egzemplarza niezwróconego dzieła lub do wpłaty odszkodowanie według ustalonej wartości antykwarycznej.
 12. Czytelnik niestosujący się do regulaminu wypożyczalni może zostać pozbawiony prawa do korzystania z niej (czasowo lub na stałe) przez Kierownika Biblioteki.

Centralna Biblioteka PTTK prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Z tej formy wypożyczeń mogą korzystać biblioteki i instytucje, które wystosują pismo intencyjne w tym zakresie do CB PTTK, podając nazwisko i imię osoby lub osób upoważnionych w ich imieniu do podpisywania rewersów bibliotecznych.

Osoby indywidualne, nie będące czytelnikami CB PTTK, mogą wypożyczać książki zgodnie zasadami wypożyczeń przyjętymi w CB PTTK, posiadając rewers biblioteczny z biblioteki macierzystej, opatrzony pieczątką i podpisany przez dyrektora/kierownika tej biblioteki.

Użyczenia książek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych objęte są terminem do 30 dni kalendarzowych.